Podatke o korisniku, izmjene i slično mogu se izvršiti klikom na Profile ikonicu u izborniku:


Nakon izmijenjenih podataka potrebno je kliknuti Update Profile da se izmjene zadrže.